ROBERTIENS

                                                      Charibert de Haspengau 575-637
                                                                           ?
                                                                          │
                                                      Chrodobertus Ier 600-631
                                                                          ? 
                                                                          │
                                                     Lambert Ier de Haspengau 620-651
                                                                         ? 
                                                                          │
                                                     Chrodobertus II 650-?
                                                     Doda 650-?
                                                                          │
                                                     Lambert II 685-742
                                                                        ?
                                                                         │
                                                     Robert Ier 710-765
                                                     Williswinthe de Wormsgau 710-769
                                                                         │
                                                  _____________________________
                                                 │                                               │
                                          Thurimbert                                    Robert Cancor 
                                                  ?                                                                                                                                                                                       
                                                 │
    __________________________________________________________________________________
   │                                            │                                    │                                                      │
Robert II 752-807                   Cancor ?-?                      Landrate ?-?                                Ingramm 735-778
Théoderate ?-789                                                                 ?                                    Landrée d'Herbauges 755-802
         │                                                                              │                                                      
Robert III 783-834                                                  Chodegrand ?-766                                   
Waldrate ?-?                                                        (évêque de Metz)  
         │
Robert IV le fort 

 Adélaïde de Tour
         │
         ______________________________________________________________________
             │                                                                                                                 │
         Eude Ier 860-898                                                                                        Robert Ier 865-923
Théodérade de Troyes 868-903                                                                              Adèle du Maine ?-? 
             │                                                                                                           Béatrice de Vermandois 880-931
            ______________________________________________                                            │
          │                                    │                                      │                                           │
Raoul roi d'Aquitaine 882-?          Arnoul 885-?                  Guy 888-? _____________________________________ 
                                                                                                    │                          │                               │ 
                                                                                            Adèle ?-?             Emma 894-934          Hugue 898-956
                                                                                  Herbert II comte            Raoul Ier 866-936      Edwige de Saxe
                                                                                      880-943                                                        922-965
                                                                                                                                                                │
_______________________________________________________________________________________________
│                                                        │                                      │                     │                                     │
Béatrice de France 938-987          Hugues Capet 941-996             Emma             Otton 945-965       Eude-Henri 948-1002
                                                            │
                                                        Capétiens